Quick Search:       Advanced Search

Selection of annual excellent thesis: Recommend(0)   Not recommended(0)

Cite This Paper:XIONG Fahui,YANG Jingsui,ROBINSON Paul T.,DILEK Yildirim,MILUSHI Ibrahim,XU Xiangzhen,ZHANG Zhongming,ZHOU Wenda,CHEN Yanhong,HUANG Zhu,LAI Shengming,ZHANG Lan.2015.Petrology of Cr-rich Podiform Chromitites of Bulqiza, EasternOphiolitic Belt, Albania[J].Acta Geologica Sinica(),89(z2):98
    Download PDF
XIONG Fahui  YANG Jingsui  ROBINSON Paul T.  DILEK Yildirim  MILUSHI Ibrahim  XU Xiangzhen  ZHANG Zhongming  ZHOU Wenda  CHEN Yanhong  HUANG Zhu  LAI Shengming  ZHANG Lan
DOI:
Abstract:
      
Key words:
Petrology of Cr-rich Podiform Chromitites of Bulqiza, EasternOphiolitic Belt, Albania    Download Fulltext
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
WeChat