Quick Search:       Advanced Search

Selection of annual excellent thesis: Recommend(0)   Not recommended(0)

HUANG Zhu,YANG Jingsui,ZHU Yongwang,XIONG Fahui,LIU Zhao,ZHANG Zhongming,XU Wei.2015.The Discovery of Diamonds in Chromitite of the Hegenshan Ophiolite, Inner[J].Acta Geologica Sinica(),89(z2):32
    Download PDF
HUANG Zhu  YANG Jingsui  ZHU Yongwang  XIONG Fahui  LIU Zhao  ZHANG Zhongming  XU Wei
DOI:
Abstract:
      
Key words:
The Discovery of Diamonds in Chromitite of the Hegenshan Ophiolite, Inner    Download Fulltext
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
WeChat