Quick Search:       Advanced Search

Selection of annual excellent thesis: Recommend(1)   Not recommended(1)

ZHANG Bowen, ZHU Chaoqi, JIA Yonggang, ZHANG Xiatao, DAI Xinnan, SHEN Zhicong, JIANG Jun and WANG Xinquan.2017.Surface Sediment Density and Moisture Content in North slope of South China Sea[J].Acta Geologica Sinica(),91(z1):155-156
    Download PDF
ZHANG Bowen  ZHU Chaoqi  JIA Yonggang  ZHANG Xiatao  DAI Xinnan  SHEN Zhicong  JIANG Jun  WANG Xinquan
DOI:
Abstract:
      
Key words:
Surface Sediment Density and Moisture Content in North slope of South China Sea    Download Fulltext
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
WeChat