Quick Search:       Advanced Search
 

Volume 96,Issue 3,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

CONTENTS
  2022,96(3):0 [Abstract(102)]  [View PDF 3.71 M (89)]
  
SPECIAL PAPER FOR 100th ANNIVERSARY
  2022,96(3):1 [Abstract(93)]  [View PDF]
  
Multisphere Tectonics of the Earth System
  REN Jishun, NIU Baogui, XU Qinqin, ZHAO Lei, LIU Jianhui, LI Shan, ZHU Junbin, LIU Renyan
  2022,96(3):727-741 [Abstract(165)]  [View PDF 49.83 M (126)]
  
Enrichment Mechanism and Prospects of Deep Oil and Gas
  HAO Fang
  2022,96(3):742-756 [Abstract(151)]  [View PDF 12.79 M (207)]
  
ORIGINAL ARTICLES
  2022,96(3):756 [Abstract(83)]  [View PDF]
  
A New Species of Septuconularia (Hexangulaconulariidae, Cnidaria) from Cambrian Stage 2, South China
  SONG Zuchen, GUO Junfeng, HAN Jian, Heyo VAN ITEN, QIANG Yaqin, PENG Jiaxin, SUN Jie, ZHANG Zhifei
  2022,96(3):757-765 [Abstract(147)]  [View PDF 13.28 M (103)]
  
Tooth Plates of Ceratodus (Dipnoi, Ceratodontidae) from the Upper Jurassic Shaximiao Formation of Guang’an, Sichuan Province, China
  WANG Zizheng, JIANG Xinsheng, WANG Xiaobing, GAO Jianguo, ZHU Sibao
  2022,96(3):766-775 [Abstract(128)]  [View PDF 12.54 M (133)]
  
Discrete Element Modeling of a Subduction Zone with a Seafloor Irregularity and its Impact on the Seismic Cycle
  JIAO Liqing, CHAN Chung-Han, Luc SCHOLTES, Aurelia HUBERT-FERRARI, Frederic-Victor DONZE, Paul TAPPONNIER
  2022,96(3):776-790 [Abstract(133)]  [View PDF 14.03 M (172)]
  
Crustal Electrical Structure and Deep Metallogenic Potential in Northern Wuyi Area (South China), based on Magnetotelluric Data
  LUO Fan, LU Qingtian, ZHANG Kun, YAN Jiayong, Colin G. FARQUHARSON, ZHANG Chong, FU Guangming
  2022,96(3):791-805 [Abstract(78)]  [View PDF]
  
Bouguer Gravity Anomaly in the Andean Orogenic Belt and its Dynamic Implications for Regional Tectonic Evolution
  ZHU Xiaosan, LU Minjie, ZHENG Hongwei
  2022,96(3):806-824 [Abstract(83)]  [View PDF 56.45 M (74)]
  
Late Quaternary Slip Behavior of the Jinqianghe Fault in the Middle Qilian–Haiyuan Fault Zone, Northeastern Tibetan Plateau
  LIANG Shumin, ZHENG Wenjun, CHEN Gan, ZHANG Peizhen, ZHANG Dongli, BI Haiyun, YANG Xue, ZHANG Yipeng, DUAN Lei, LU Bentian
  2022,96(3):825-843 [Abstract(88)]  [View PDF 112.33 M (72)]
  
Mica Types as Indication of Magma Nature, Central Anatolia, Turkey
  Kiymet DENIZ
  2022,96(3):844-857 [Abstract(80)]  [View PDF 31.71 M (76)]
  
Petrogenesis of Early Carboniferous Ultramafic–Mafic Volcanic Rocks in the Southern Changning–Menglian Belt, Southeastern Tibetan Plateau: Implications for the Evolution of the Paleo-Tethyan Ocean
  XIE Zhipeng, WU Xuelu, WANG Tengfei, XUE Chuandong, YANG Tiannan, WANG Wei, SUI Binxi, XIN Di
  2022,96(3):858-874 [Abstract(98)]  [View PDF 22.80 M (98)]
  
Luku Alkali Syenite in the Hongge Ore District, SW China: Geochemistry, Geochronology and Metallogenic Significance
  ZHOU Jiayun, LIU Yingdong, XU Li, ZHU Zhimin, GONG Daxing, JIANG Xiaoli
  2022,96(3):875-890 [Abstract(86)]  [View PDF 9.11 M (64)]
  
Petrogenesis and Tectonic Implications of the Latest Cretaceous Intrusive Rocks from the Eastern Gangdese Belt, Southeast Tibet
  CHEN Yanfei, CHEN Xuanhua, ZHANG Zeming, SHAO Zhaogang, TIAN Zuolin, DONG Xin, QIN Shengkai, YUAN Yuelei
  2022,96(3):891-903 [Abstract(87)]  [View PDF 9.36 M (109)]
  
Chronological and Geochemical Study of the Cenozoic Potassic Felsic Igneous Rocks in Western Yunnan, SE Tibet: Implications for their Tectonic Mechanisms
  TANG Wanli, CHEN Jianlin, TAN Rongyu
  2022,96(3):904-918 [Abstract(92)]  [View PDF 17.57 M (97)]
  
Petrogenesis of an Early Cretaceous Xiabie Co I-type Granite in Southern Qiangtang, Tibet: Evidence from Geochemistry, Geochronology, Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf and Pb isotopes
  LIU Hong, LI Youguo, LI Wenchang, LI Guangming, HUANG Hanxiao, MA Dongfang, HUANG Yong, ZHOU Qing, FU Jiangang
  2022,96(3):919-937 [Abstract(90)]  [View PDF 9.45 M (77)]
  
Petrogenesis and Tectonic Implications of A-type Granites in Zhaheba in the East Junggar Region of Xinjiang, China: Evidence from Geochronology, Geochemistry and Sr-Nd Isotopic Compositions
  TANG Hejun, MENG Guixiang, WU Zhenhan, WANG Zhaolin, DENG Zhen, YAN Jiayong, QI Guang, XUE Ronghui
  2022,96(3):938-953 [Abstract(83)]  [View PDF 22.75 M (58)]
  
Miocene Crustal Anatexis of Paleozoic Orthogneiss in the Zhada Area, Western Himalaya
  CHEN Han, HU Guyue, ZENG Lingsen, YU Xuhui, LI Yike
  2022,96(3):954-971 [Abstract(90)]  [View PDF 15.84 M (72)]
  
Hydrous Juvenile Lower Crust at the Western Yangtze Craton Margin as the Main Source of the Beiya Porphyry-skarn Au Deposit
  WANG Zixuan, ZHENG Yuanchuan, XU Bo, HOU Zengqian, ZHANG Aiping, SHEN Yang, MA Rui, WU Changda, XU Peiyan
  2022,96(3):972-992 [Abstract(79)]  [View PDF 16.28 M (101)]
  
Genesis of the Taishanmiao Au Deposit in the Ningshan–Zhenan Ore Field, South Qinling Orogen, China: Evidence from Geochemical, Geochronological and S-Pb-H-O Isotopical Study
  GAO Zuoyu, LIU Yunhua, SUN Naiquan, LI Yuntao, LI Bo
  2022,96(3):993-1009 [Abstract(106)]  [View PDF 130.41 M (75)]
  
Origin of Shallow Jurassic Heavy Oils in the Northwestern Margin of the Junggar Basin, NW China: Constraints from Molecular, Isotopic and Elemental Geochemistry
  HUANG Shaohua, QIN Mingkuan, Xu Qiang, LIU Zhangyue
  2022,96(3):1010-1023 [Abstract(75)]  [View PDF 8.69 M (70)]
  
Shale Lithofacies and Sedimentary Environment of the Third Member, Shahejie Formation, Zhanhua Sag, Eastern China
  ZHU Xiaomin, ZHANG Meizhou, ZHU Shifa, DONG Yanlei, LI Chao, BI Yuequan, MA Lichi
  2022,96(3):1024-1040 [Abstract(84)]  [View PDF 28.00 M (98)]
  
Distribution Patterns of Calcite Cement in the Turbidite Sandstones of the Shahejie Formation in the Dongying Depression, Eastern China
  ZHANG Yongwang, QU Zhengyang
  2022,96(3):1041-1056 [Abstract(79)]  [View PDF 33.09 M (88)]
  
Variation in Pore Space and Structure of Organic-rich Oil-prone Shales from a Non-marine Basin: Constraints from Organic Matter and Minerals
  JIA Jianliang, LIU Zhaojun, ZHOU Renjie, LIU Rong, GAO Yuan
  2022,96(3):1057-1069 [Abstract(87)]  [View PDF 15.36 M (76)]
  
Reservoir Characteristics of Fine-grained Sedimentary Rocks in Saline Lakes in the Cenozoic Upper Ganchaigou Formation, Southwestern Qaidam Basin, NW China
  SHENG Jun, LIU Jincheng, LI Yunlong, ZOU Haiyan, LONG Anlin, WANG Lin, LI Jiyong, QI Qingshan, YANG Xiaojing, LI Yanan
  2022,96(3):1070-1081 [Abstract(79)]  [View PDF 17.72 M (101)]
  
Assessment of the Hydrogeochemical Characteristics of Groundwater Resources at some Wadis in the East of El Minia Governorate, Eastern Desert, Egypt
  Alzahraa Abo HABIBAH, Kamal DAHAB, Ashraf SHABANA, Samir KAMH, Hekmat IBRAHIM
  2022,96(3):1082-1097 [Abstract(77)]  [View PDF 50.00 M (78)]
  
Peat Accumulation and Early Carboniferous Environments of the Kizel Coal Basin, the Urals, Russia
  Serge V. NAUGOLNYKH
  2022,96(3):1098-1112 [Abstract(77)]  [View PDF 74.91 M (62)]
  
Withdrawn
  2022,96(3):1113 [Abstract(92)]  [View PDF 198.87 K (94)]
  
Acta Geologica Sinica (English Edition) Calls for Submission of Review Papers
  2022,96(3):1114 [Abstract(91)]  [View PDF 296.08 K (86)]
  
WeChat